Opći uvjeti poslovanja tvrtke KOMOP d.o.o. 

I. Područje važenja, ustupanje prava

 1. Opći uvjeti poslovanja tvrtke KOMOP d.o.o. – (u daljnjem tekstu „Opći uvjeti“) primjenjuju se na sve ugovore o prodaji odnosno isporuke robe od strane tvrtke KOMOP d.o.o. prema pravnim osobama i njihov su sastavni dio.
 2. Isključivo vrijede ovi Opći uvjeti; ne priznajemo Opće uvjete poslovanja Kupca, čak ako im se u pojedinom slučaju izričito ne protivimo, osim ako nismo valjanost odredbi Kupca izričito prihvatili pismenim putem.Ovi Opći uvjeti vrijede isključivo i onda kada imamo saznanje o Kupčevim proturječnim ili uvjetima koji odstupaju od ovih Općih uvjeta i bez zadržavanja izvršimo isporuku ili uslugu Kupcu.
 1. Ovi Opći uvjeti vrijede i za sva buduća poslovanja s Kupcem, čak i ako se još jednom izričito ne ugovore.
 2. Pojedinačni i individualni dogovori s Kupcem imaju prednost nad ovim Općim uvjetima. Za sadržaj takvih dogovora mjerodavan je pismeni ugovor odnosno pismena potvrda Prodavatelja.
 3. S iznimkom izvršnog direktora, prokurista i ovlaštenih službenika, naši zaposlenici nemaju dozvolu sklapati dogovore koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. 
 4. Ustupanje prava kao i prijenos obveza od strane Kupca dopušteni su isključivo uz naš izričiti pristanak. Ako Treća strana preuzme obveze Kupca iz Ugovora, Kupac ostaje i dalje odgovoran prema nama, osim ako nismo izričito pristali na oslobađajući prijenos obveza.
 5. Ulazak Treće strane u Ugovor po želji Kupca, posebno ako se radi o leasing-društvu, dopušten je samo ako uvjeti ugovora dogovoreni s Kupcem ostanu nepromijenjeni. Posebno se naglašava da se zbog ulaska leasing-društva neće produžiti rokovi plaćanja. 
 6. Ovi Opći uvjeti su objavljeni na Internet stranici Prodavatelja: https://www.komop.hr/opci-uvjeti-poslovanja/

II. Ponuda i sklapanje Ugovora

 1. Sve ponude Prodavatelja su neobvezujuće i informativnog karaktera, osim ako nisu izričito i pismeno naznačene kao obvezujuće.
 2. Ponuda za Kupca za vozila i strojeve vrijedi 30 (trideset) dana osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi.
 3. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Prodavatelj primi pisanu izjavu Kupca da prihvaća ponudu Prodavatelja ili kada Prodavatelj započne s isporukom ili uslugom ili kada Kupac plati cijenu. 
 4. U slučaju bilo kakve nedosljednosti između pisane ponude i Općih uvjeta, prednost će imati Opći uvjeti, ukoliko u pisanom obliku ne bude drukčije dogovoreno.
 5. Dokumenti (crteži, slike) koji su dio ponude, kao i informacije o opsegu isporuke, izgledu, učinku, dimenzijama, težini, potrošnji goriva, troškovima održavanja, i sl. su samo okvirne, osim ako nisu izričito navedene kao obvezujuće. Prodavatelj zadržava vlasnička i autorska prava na navedene dokumente. Ove dokumente Kupac ne smije koristiti, kopirati, umnožavati, predati Trećim osobama ili objavljivati na bilo koji način bez suglasnosti Prodavatelja i na zahtjev ih mora odmah vratiti.
 6. Kupac nema pravo stornirati obvezujuću narudžbu niti odustati od Ugovora o kupnji. Zakonska prava na odustajanje od ugovora kao i prava na odustajanje koja su u ovim Općim uvjetima izričito navedena, ostaju nepromijenjena. Ako dođe do storniranja narudžbe ili sklopljenog ugovora na zahtjev Kupca, bez postojanja prava na odustajanje, Prodavatelj ima pravo prihvatiti otkaz Ugovora samo uz naknadu štete i troškova. U slučaju odustajanja unutar 60 (šezdeset) dana prije dogovorenog datuma isporuke Prodavatelj može zahtijevati paušalnu naknadu štete i troškova u iznosu od 20% od prodajne cijene, a u slučaju odustajanja 90 (devedeset) dana prije roka isporuke u visini od 10% prodajne cijene. Prodavatelj ima pravo i na naknadu veće štete ako ju je pretrpio.
 7. Usmeni popratni dogovori prilikom sklapanja Ugovora i promjene Ugovora Prodavatelj mora pismeno potvrditi kako bi bili pravovaljani. 

 III. Cijene

 1. KOMOP d.o.o. koristi INCOTERMS (International Commercial Terms) koje izdaje International Chamber of Commerce (ICC), a u kojima su definirani načini isporuke i prijenosi prava i rizika prilikom transporta robe.
 2. Cijena predmeta prodaje izražena je za DAP Zagreb – KOMOP d.o.o. osim ako u ponudi nije drugačije navedeno.
 3. Za cijene navedene u EUR plaćanja se vrše u kunama po prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. na dan uplate na IBAN račun KOMOP d.o.o. osim ako nije drugačije dogovoreno.
 4. Poslovi inženjera, montaže i puštanja u rad naplaćuju se posebno, osim ako nije drugačije dogovoreno.
 5. Dozvoljene su promjene cijena u slučaju izvanrednih povećanja troškova (npr. zbog povećanja cijena dobavljača ili oscilacija valute), ako je između sklapanja Ugovora i ugovorenog termina isporuke prošlo više od 90 (devedeset) dana.
 6. Ako su u cijenu uključeni troškovi ili naknade i ako se iste povećaju nakon sklapanja Ugovora, ili ako se pojave nakon sklapanja Ugovora, Prodavatelj ima pravo dodatne troškove zaračunati Kupcu.

IV. Uvjeti plaćanja, kašnjenje s plaćanjem, dodatna plaćanja

 1. Račun se izdaje na dan isporuke, odnosno u trenutku zaprimanja ovjerenog Zapisnika o primopredaji od strane Kupca.
 2. Ako nije drugačije dogovoreno, plaćanja dospijevaju čim se Kupac obavijesti o spremnosti robe za isporuku; plaćanja se vrše bez odbitaka i troškova transakcije na KOMOP-ov račun. 
 3. Prodavatelj može za vrijeme ili nakon sklapanja ugovora zatražiti odgovarajuća sredstva osiguranja za prodajnu cijenu (npr. odgovarajući depozit, bankovnu garanciju, potvrdu o financiranju i sl.), ili plaćanje primjerenog predujma. 
 4. Zadužnice i mjenice prihvaćaju se samo uz posebni dogovor i samo u svrhu plaćanja uz naplatu svih troškova.
 5. U slučaju kašnjenja plaćanja Prodavatelj ima zakonska prava, a posebno pravo na potraživanje zakonskih zateznih kamata i pravo na naknadu štete uzrokovane kašnjenjem. Pravo na kamate nakon dospijeća za trgovačke ugovore ostaje nepromijenjeno.
 6. Ako Kupac kasni s plaćanjem dospjelih obveza, koje u trenutku kašnjenja iznose najmanje 25% ukupnih potraživanja od strane Prodavatelja iz poslovnog odnosa, i ako ta potraživanja i nakon dodatnog roka za plaćanje od najmanje 15 (petnaest) dana još uvijek ne budu plaćena u cijelosti, istekom tog naknadnog roka sva Prodavateljeva potraživanja iz poslovnog odnosa odmah dospijevaju na naplatu.
 7. Kupac kasni s plaćanjem ako u roku 14 (četrnaest) dana od dospijeća i primitka računa, a najkasnije 30 (trideset) dana nakon primitka isporuke ne izvrši plaćanje, osim ako nije drugačije dogovoreno.
 8. Kupac može prebijati potraživanja Prodavatelja samo u slučaju da je njegov zahtjev Prodavatelj pisano potvrdio kao nesporan ili, u slučaju sudskog procesa, ako postoji odluka ili pravomoćno rješenje.

V. Isporuka, kašnjenje s isporukom, djelomične usluge, kašnjenje s preuzimanjem, kontrola izvoza

 1. Datumi isporuke ili rokovi isporuke su neobvezujući, osim ako nisu izričito navedeni kao obvezujući. Rok isporuke počinje teći od trenutka sklapanja Ugovora, ali ne prije nego Kupac dostavi sve materijale, ugovore, dozvole i odobrenja. Ako se dogovore naknadne promjene Ugovora, istodobno se mora, ako je potrebno, dogovoriti novi rok isporuke. Termini i rokovi isporuke smatraju se ispunjenima u trenutku obavijesti Prodavatelja Kupcu o spremnosti predmeta prodaje za isporuku. 
 2. 42 (četrdeset i dva) dana nakon prekoračenja neobvezujućeg datuma isporuke ili neobvezujućeg roka isporuke Kupac može pismeno zatražiti od Prodavatelja da izvrši isporuku u razumnom roku. Od slanja ovakve opomene smatra se da Prodavatelj kasni s isporukom. U slučaju kašnjenja Prodavatelja Kupac može, također u pismenom obliku, postaviti naknadni razumni rok za isporuku, s napomenom, da će nakon isteka naknadnog roka odbiti prihvat premeta prodaje. Ukoliko naknadni rok protekne bez da se predmetno pitanje uspješno riješi, Kupac ima pravo, u obliku pismene izjave, odustati od Ugovora.
 3. Ako se prekorači obvezujući datum isporuke ili obvezujući rok isporuke, smatra se da Prodavatelj kasni s isporukom u trenutku prekoračenja datuma isporuke ili roka isporuke. U slučaju kašnjenja Prodavatelja Kupac može, također u pismenom obliku, postaviti naknadni razumni rok za isporuku, s napomenom, da će nakon isteka naknadnog roka odbiti prihvat premeta prodaje. Ukoliko naknadni rok protekne bez da se predmetno pitanje uspješno riješi, Kupac ima pravo, u obliku pismene izjave, odustati od Ugovora.
 4. Rok isporuke se primjereno produljuje u slučaju više sile (nepredvidljive okolnosti ili događaji koje nije uzrokovao Prodavatelj, i koji se pažnjom dobrog gospodarstvenika nisu mogli izbjeći npr. sporovi s radnicima, rat, vatra, prepreke u prijevozu, nedostatak sirovina, službene mjere, štrajk, blokada, pandemija), kao i u slučaju kašnjenja principala i/ili pod-isporučitelja Prodavatelja, za koje Prodavatelj nije odgovoran, sve dok se može dokazati da su nastale okolnosti utjecale na vrijeme isporuke. U slučaju izostalog, nepravilnog ili nepravovremenog izvršenja usluge principala i/ili pod-isporučitelja, za koju Prodavatelj nije odgovoran, Prodavatelj može odstupiti od Ugovora ako situacija onemogućava Prodavatelja da ispuni izvršenje usluge. Prodavatelj također može odstupiti od Ugovora ako nije u mogućnosti, u potpunosti ili po razumnim uvjetima, pribaviti uslugu jednog principala i/ili pod-isporučitelja koja mu je potrebna za izvršenje usluge (na primjer jedan dio, agregat, komponenta ili podvozje) iz razloga koji leže na strani Kupca odnosno modaliteta usluge Prodavatelja Kupcu (na primjer vezano uz osobu Kupca ili zemlju u koju se treba izvršiti isporuka). Ako takve smetnje dovedu do kašnjenja u trajanju od više od 120 (sto i dvadeset) dana Kupac može odustati od Ugovora. U navedenim slučajevima odustajanja od Ugovora Kupac nema pravo tražiti naknadu štete. Sve uplate koje je Kupac već izvršio, odmah će se nadoknaditi.
 5. Ako Prodavatelj zakasni s isporukom, ipak se neće smatrati kašnjenjem, dokle god je do kašnjenja došlo zbog okolnosti koje Prodavatelj usprkos razumnoj savjesnosti nije mogao predvidjeti i spriječiti i koje usprkos razumnim mjerama nije mogao savladati.
 6. Prodavatelj ima pravo zadržati isporuku sve dok Kupac nije u cijelosti ispunio svoje obveze prema Prodavatelju koje izlaze iz ovog ili nekog drugog Ugovora ili zbog ostalih pravnih razloga.
 7. Kupac je obvezan preuzeti predmet prodaje unutar 14 (četrnaest) dana od obavijesti o spremnosti isporuke.
 8. Ako Kupac kasni s preuzimanjem predmeta prodaje više od 14 (četrnaest) dana od primitka obavijesti o spremnosti robe za isporuku, Prodavatelj ima pravo, nakon postavljanja novog roka od dodatnih 14 dana, odustati od Ugovora. Nije potrebno postaviti novi rok za preuzimanje ako Kupac ozbiljno ili konačno odbija preuzeti robu ili očito nije u mogućnosti unutar tog razdoblja platiti cijenu predmeta prodaje. Kupac je u ovim slučajevima dužan nadoknaditi stvarno pretrpljenu štetu Prodavatelju
 9. Ako Kupac zatraži odgodu isporuke, ili ako isporuka kasni iz razloga koje je prouzrokovao Kupac ili zbog propusta djelovanja Kupca, Prodavatelj ima pravo tražiti naknadu troškova skladištenja koji se zaračunavaju nakon proteka od 14 (četrnaest)  dana i to u visini od 0,5% iznosa računa paušalno za svaki mjesec.
 10. Djelomične isporuke su dozvoljene, dokle god je to prihvatljivo za Kupca. One se računaju kao samostalni pravni poslovi, koji se mogu posebno zaračunati.
 11. Ispunjenje obaveza iz Ugovora od strane Prodavatelja podrazumijeva da za ispunjenje ne postoje prepreke vezane uz nacionalne ili internacionalne propise zakona o trgovini kao ni embargo (i/ili ostale sankcije). U slučaju ovakvih prepreka Kupac nema pravo na zahtjev za nadoknadu štete. 
 12. Ako je dogovoreno stavljanje predmeta prodaje u pogon na lokaciji Kupca, Prodavatelj će osigurati nazočnost kvalificirane osobe/osoba na dogovoreni dan isporuke na navedenoj lokaciji.
 13. U slučaju rada stavljanja predmeta prodaje u pogon i ostalih usluga vezanih uz isporuku predmeta prodaje koje se izvršavaju na lokaciji Kupca, Kupac mora Prodavatelju staviti na raspolaganje potrebnu pomoćnu radnu snagu, potrebne uređaje i pomoćne materijale (npr. vodu, električnu energiju, itd.) na vrijeme i bez dodatnih troškova. Za isporuke to vrijedi i onda, kada su radovi uključeni u cijenu ili kad je za isporuku dogovoren paušalni iznos. Osim navedenoga Kupac mora poduzeti mjere sigurnosti potrebne za zaštitu osoba i materijala. Za ustupljenu pomoćnu radnu snagu, uređaje i pomoćne materijale Prodavatelj ne preuzima jamstvo niti odgovara.
 14. Kupac je obvezan čim prije, najkasnije u roku 14 (četrnaest) dana prije termina isporuke, Prodavatelju pismeno dostaviti sve informacije i podatke koji su Prodavatelju potrebni za pridržavanje važećeg Zakona o trgovini i pribavljanje potrebnih dozvola, ukoliko je Prodavatelj prema Ugovoru odgovoran za njihovo pribavljanje. Prodavatelj može u bilo koje vrijeme zatražiti takve informacije. U slučaju promjena Kupac mora te podatke, naročito podatke o kontroli izvoza i vanjskotrgovinske podatke, čim prije, a najkasnije 7 (sedam) dana prije termina isporuke ažurirati i pismeno obavijestiti Prodavatelja o promjenama. Kupac snosi troškove svih izdataka i šteta, koje su nastale Prodavatelju zbog nedostatka ili nepotpunih ili zakašnjelih podataka.

 VI. Prijenos rizika, osiguranje predmeta prodaje

 1. Prijenos rizika i osiguranje predmeta prodaje definirani su INCOTERMS uvjetima navedenima na ponudi, te se isti primjenjuju na odnose Prodavatelja i Kupca.
 2. Ako se slanje ili primopredaja odgodi zbog krivnje Kupca, rizik prelazi na Kupca na dan kada je predmet prodaje pripremljen za slanje odnosno isporuku i Prodavatelj je o tome obavijestio Kupca.
 3. Kupac odgovara za svu nastalu štetu koju je on prouzročio za vrijeme ili prije preuzimanja predmeta isporuke (npr. testiranje, izvođenje postupka prihvaćanja, itd.). 
 4. Kupac mora preuzeti isporučene predmete, čak i ako imaju nedostatke, bez utjecaja na njegova prava.
 5. Vraćanje predmeta prodaje Prodavatelju idu na račun i rizik su Kupca, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno. 

 VII. Jamstvo, nedostaci i prava zbog nedostataka

 1. Duljina trajanja jamstva za nove strojeve iznosi 2.000 radnih sati ili 12 mjeseci od primopredaje Kupcu, ovisno koja opcija prije nastupi, osim ako nije drugačije navedeno u Ugovoru o prodaji.
 2. Svi dokumenti koji su dio ponude, kao što su slike, crteži, podaci o težini i dimenzijama su samo približno mjerodavni, osim ako nisu izričito označeni kao obvezujući ili ako Prodavatelj izričito ne jamči za određena svojstva. Prodavatelj zadržava pravo promjene konstrukcije ili oblika, odstupanja u tonu boje kao i promjene opsega isporuke, ukoliko to značajno ne mijenja predmet kupnje i ako su te promjene prihvatljive za Kupca. Ukoliko Prodavatelj za opis narudžbe ili predmeta kupnje koristi crteže ili brojeve, ne može ih se same za sebe koristiti za ostvarivanje prava.  
 3. Prodavatelj ne jamči na osnovu javnih izjava koje je dao Prodavatelj, proizvođač/uvoznik ili njegovi pomoćnici, ako nije bio upoznat s izjavom i ako za nju nije morao znati, ako je izjava u vrijeme odluke o kupnji već bila ispravljena te ako i u onoj mjeri u kojoj Kupac može dokazati, da je izjava utjecala na njegovu odluku o kupnji.
 4. Prodavatelj ne jamči za nedostatke koji beznačajno umanjuju vrijednost ili upotrebljivost predmeta. Beznačajnim nedostatkom smatra se naročito onaj nedostatak koji sam od sebe u kratkom vremenu nestane ili kojeg Kupac može sam uz minimalni trud i/ili trošak otkloniti.
 5. Kupac mora na uobičajeni način pregledati ili dati na pregled predmet isporuke u trenutku isporuke ili odmah nakon preuzimanja i odmah, odnosno najkasnije u roku 48 (četrdeset i osam) sati od primopredaje predmeta isporuke odnosno izvršenja usluge, pismeno detaljno opisati nedostatak i pozvati Prodavatelja da pregleda stvar. Nedostaci koji se u okviru uredne prvotne provjere nisu mogli otkriti i koji se kasnije otkriju, moraju se reklamirati odmah, odnosno najkasnije u roku 48 (četrdeset i osam) sati od njihova otkrivanja. Isto tako Kupac mora pregledati predmet isporuke prije bilo kakvog puštanja u pogon, osobito mora provjeriti sigurnost i operativnu sposobnost predmeta isporuke. Predmet isporuke mora se kontinuirano nadzirati za vrijeme uporabe u pogledu sigurnosti i nedostataka. Ako postoji i najmanja sumnja vezana uz operativnu sposobnost ili najmanja sumnja vezana uz sigurnost predmeta, predmet se ne smije koristiti, odnosno mora se odmah ugasiti. Prodavatelj mora odmah biti pismeno obaviješten u obliku reklamacije o svim sumnjama ili nedostacima. Kupac mora dati Prodavatelju dovoljno vremena i priliku da izvrši sve popravke i zamjenske isporuke za koje Prodavatelj smatra da su potrebne. U suprotnom je Prodavatelj oslobođen odgovornosti za iz toga proizašle posljedice.
 6. Prodavatelj ne preuzima jamstvo niti obvezu preuzimanja jamstva za štetu naročito u slijedećim slučajevima: 
 • za materijal isporučen od strane Kupca ili prema njegovim specifikacijama nabavljeni materijal, kao i za konstrukcije predefinirane od strane Kupca,
 • neprikladna ili nestručna uporaba, 
 • pogrešna montaža odnosno stavljanje u pogon od strane Kupca ili Treće osobe, 
 • prirodno trošenje materijala, 
 • pogrešno ili neoprezno rukovanje ili korištenje neprikladnih sredstava,
 • neodgovarajuće održavanje, 
 • prenaprezanje, 
 • neprikladna sredstva i zamjenski materijali, 
 • pogrešni radovi, 
 • rastavljanje ili mijenjanje predmeta Ugovora,
 • neprikladna radna podloga, 
 • kemijski, elektrotehnički/elektronički ili električni utjecaji. 

Također ne postoji odgovornost, odnosno obveza jamstva Prodavatelja naročito vezano uz slijedeće postupke i djelovanja Kupca ili Treće osobe i njihovih posljedica: 

 • nestručna naknadna poboljšanja i promjene predmeta isporuke bez prethodne suglasnosti Prodavatelja, 
 • nadogradnja i dodavanje dijelova, naročito zamjenskih dijelova, koji nisu od Prodavatelja ili nisu isključivo dozvoljeni za ugradnju, 
 • kao i nepoštivanje uputa za uporabu i rad.
 1. Prilikom prodaje rabljenih strojeva, uređaja ili dijelova Prodavatelj ne preuzima jamstvo zbog eventualnih nedostataka. Prodavatelj ne garantira nikakva svojstva materijala i upozorava da rabljeni strojevi i dijelovi– također u odnosu i na izdržljivost – nemaju ista svojstva kao novoproizvedeni strojevi i dijelovi.
 2. Za obradu zahtjeva zbog nedostataka vrijedi sljedeće:
 1. Kupac mora u pismenom obliku odmah, odnosno najkasnije u roku 48 (četrdeset i osam) sati od otkrivanja nedostatka, obavijestiti Prodavatelja o nedostatku 
 2. Otklanjanje nedostatka se izvršava u obliku poboljšanja ili isporuke zamjenskog dijela, po izboru Prodavatelja. U slučaju naknadnog poboljšanja osposobljavanje predmeta, odnosno zamjenska isporuka se vrši bez zaračunavanja posebnih izdataka, naročito troškova rada, materijala i prijevoza.
 3. Zamijenjeni stari dijelovi postaju vlasništvo Prodavatelja.
 4. Prilikom obrade jamstvenih postupaka s inozemnim kupcima Prodavatelj ne preuzima nikakve carinske troškove ili druge posebne troškove koji su vezani uz mjesto korištenja odnosno zemlju izvoza predmeta prodaje. 
 5. Nakon dogovora oko termina za obavljanje radova za uklanjanje nedostataka Prodavatelju se mora omogućiti odgovarajuće vrijeme i prilika za izvršenje potrebnih popravaka. 
 6. Jamstveno razdoblje za popravke, dopune ili zamjenu isporučenih dijelova iznosi 1000 radnih sati ili 6 mjeseci, ovisno što prije nastupi, od trenutka izvršenja popravka i/ili ugradnje novog zamjenskog dijela.
 7. Kupac mora Prodavatelju staviti na raspolaganje sve potrebne informacije i podatke za ispitivanje i uklanjanje nedostatka. To posebno uključuje pravo Prodavatelja na pristup i procjenu podataka o predmetu prodaje. Ako Kupac ne izvrši ovu obvezu suradnje Prodavatelj može odbiti zahtjev za uklanjanjem nedostatka.
 8. Ako uklanjanje nedostatka ne uspije, Kupac ima pravo odustati od Ugovora ili tražiti sniženje (umanjenje naknade).
 1. Nakon popravaka dijelovi se čuvaju 12 mjeseci.
 2. Svojevoljni popravci od strane Kupca ili Treće osobe imaju za posljedicu gubitak prava za potraživanjem ispravka nedostataka od strane Prodavatelja. Prodavatelj neće preuzeti troškove popravaka od strane Kupca ili Treće osobe bez prethodne izričite suglasnosti Prodavatelja. Ovo ne vrijedi u hitnim – posebno neodgodivim – slučajevima kad je u pitanju sigurnost pogona ili za sprječavanje nerazmjerno velike štete. U tim slučajevima Prodavatelj mora odmah biti obaviješten i dužan je nadoknaditi samo nužne troškove.
 3. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju. 

 VIII. Naknada štete zbog nedostataka

 1. Zahtjevi za naknadu štete, neovisno o pravnoj osnovi, su isključeni, osim ako se Prodavatelju ne dokaže namjera ili gruba nepažnja. 
 2. Kupac je obvezan štete i gubitke za čiju je nadoknadu odgovoran Prodavatelj bez odgađanja Prodavatelju prijaviti u pisanom obliku.
 3. Za sva pitanja vezano uz naknadu štete vrijedi zakonska regulativa.

 IX. Prodaja rezervnih dijelova

A. Ponuda

 1. Ponuda se izdaje na zahtjev Kupca i neobvezujuća je, osim ako nije izričito i pismeno naznačena kao obvezujuća.
 2. Ponuda za Kupca vrijedi 7 (sedam) dana, osim ako drugačije nije navedeno u ponudi.
 3. Ponuda se smatra potvrđenom u trenutku kada Kupac pismeno, usmeno ili elektroničkim putem potvrdi ponudu.
 4. Rok za plaćanje ponude je 3 (tri) dana, osim ako nije drugačije navedeno u ponudi. Ukoliko Kupac ne plati u roku, ista ne obvezuje Prodavatelja.
 5. Preuzimanje robe od strane Kupca vrši se nakon što je uplata vidljiva kod Prodavatelja.

B. Cijena

 1. Cijena je DAP na lokaciji KOMOP d.o.o. Zagreb i uključuje pakiranje. 

C. Uvjeti plaćanja

 1. Robu je moguće platiti putem transakcijskog računa ili gotovinom.
 2. Transakcijsko plaćanje dostupno je maloprodajnim i veleprodajnim kupcima.
 3. Račun se izdaje na dan isporuke.
 4. Popusti, rabati i ostali uvjeti dogovaraju se s Kupcem i dio su ponude.

D. Reklamacija robe

 1. Duljina trajanja jamstva za rezervne dijelove iznosi 1.000 radnih sati ili 6 mjeseci, ovisno koja opcija prije nastupi, osim ako nije drugačije navedeno u ponudi. Uvjet za ostvarenje jamstva je da je originalni rezervni dio ugrađen od strane ovlaštenog servisera.
 2. Kupac mora odmah pregledati robu i prijaviti nedostatak.
 3. Reklamacija robe vrši se na lokaciji KOMOP d.o.o. Zagreb uz predočenje računa. 
 4. Roba koja se reklamira mora se dostaviti u originalnom pakiranju.
 5. Mali nedostaci, kao što su manje varijacije u boji, obliku, težini ne smatraju se nedostacima i nije ih moguće reklamirati.
 6. Ukoliko Prodavatelj ne može sam riješiti reklamaciju, ista će biti proslijeđena odgovarajućem principalu i/ili dobavljaču.
 7. Kupac će dobiti odgovor na reklamaciju u roku predviđenom zakonom.
 8. Kontakt broj za reklamacije je: 01/48 25 977

E. Isporuka

 1. Uobičajeno vrijeme isporuke je 15 (petnaest) radnih dana, osim ako nije drugačije navedeno u ponudi. 
 2. Ako Prodavatelj isporuči robu ili obavijesti Kupca da je roba spremna za isporuku, smatra se da je obveza ispunjena. 
 3. Ako Kupac zahtijeva drugačije rokove isporuke, isti se moraju dogovoriti u pisanom obliku. 
 4. U slučaju više sile i izvanrednih okolnosti koje nisu uzrokovane krivnjom Prodavatelja (viša sila, kašnjenje dobavljača ili podizvođača…), vrijeme isporuke se produljuje u skladu s navedenom okolnosti. U slučaju da Prodavatelj kasni s isporukom robe više od 120 (sto i dvadeset) dana, Kupac može otkazati narudžbu. 
 5. Ako Prodavatelj ne može isporučiti robu, dužan je Kupcu odmah vratiti uplaćeni iznos. 
 6. U slučaju pogrešne dostave ili neprihvatljive kvalitete robe, ako je prigovor opravdan, Prodavatelj snosi troškove povrata robe i dostave zamjenske. 
 7. Za isporuke robe vrijede INCOTERMS.

 X. Zaštita autorskih prava

Ako Prodavatelj mora izvršiti radnje prema crtežima ili modelima, predlošcima ili mora koristiti dijelove priložene od strane Kupca, u tom slučaju Kupac jamči da prava Trećih osoba nisu povrijeđena. Kupac oslobađa Prodavatelja od mogućih potraživanja Trećih osoba zbog povrjede zaštitnih prava i obvezan je Prodavatelju nadoknaditi nastalu štetu kao i troškove i izdatke. Ako je Kupcu odbijena izrada ili isporuka od strane Treće osobe kao posljedica poziva na zaštitno pravo, Prodavatelj ima pravo na prestanak radova. U tom slučaju Prodavatelj može odstupiti od Ugovora i tražiti nadoknadu štete kao i svojih troškova i izdataka. 

XI. Zaštita podataka

 1. U vezi s ugovornim pitanjima i u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, između ostaloga Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP) i nacionalnim Zakonom o zaštiti podataka, KOMOP d.o.o., Kovinska 21, 10000 Zagreb (e-mail: info@komop.hr, telefon +385 (0)1 48 25 990) obrađuje podatke (npr. Ime, e-mail) kontakt osobe Kupca, koje je Prodavatelj dobio od Kupca ili iz drugih javno dostupnih izvora (npr. s internetskih stranica Kupca). Prikupljaju se samo oni podaci Kupca koji su nužni za pružanje tražene usluge i ispunjenje naših poslovnih obveza i to za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i za vrijeme trajanja zakonske obveze čuvanja podataka. Podatke o Kupcima Prodavatelj obrađuje elektronskom obradom podataka i pohranjuje u datoteke. Isti predstavljaju poslovnu tajnu.
 2. Osobe na koje se odnosi obrada podataka mogu zatražiti informacije o obradi kao i o ograničenju obrade podataka, stavljanju podataka na raspolaganje, ispravljanju podataka, izdavanju podataka kao i brisanju podataka, a mogu i odbiti obradu podataka.
 3. Kupac je obvezan proslijediti informacije o obradi podataka Prodavatelja svojim zaposlenicima čime je Prodavatelj ispunio svoju zakonsku obvezu o informiranju o obradi podataka. 

 XII. Suglasnost

 1. Ugovorne strane se obvezuju na poslovanje bez korupcije. Obvezuju se da neće vršiti korumpirane radnje i druge kažnjive radnje i da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se iste izbjegle. Naročito se obvezuju da će izvršiti mjere predostrožnosti za sprječavanje slijedećih nabrojanih teških prekršaja: 
 1. kažnjive radnje u poslovnom prometu, naročito pranje novca, prevare, pronevjera, krivotvorenje isprava, krivotvorenje tehničke dokumentacije, krivotvorenje dokumenata s dokaznim podacima, neizravno lažno certificiranje, skrivanje dokumenata, kao i dogovori za vrijeme natječaja koji bi ga ograničavali,
 2. nuđenje, obećavanje ili garantiranje prednosti domaćim i inozemnim dužnosnicima, službenicima ili osobama u javnoj službi s posebnim obvezama, koji sudjeluju u izdavanju ili izvršenju narudžbi,
 3. nuđenje, obećavanje ili garantiranje odnosno zahtijevanje, primanje obećanja ili prihvaćanje prednosti u odnosu na poslovne partnere, kao protuuslugu za nepravedno davanje prednosti u nacionalnom i internacionalnom poslovnom prometu; Ugovorne strane se obvezuju da će se u svakom slučaju suzdržati i od slijedećih poslova:
 4. poslovanje s osobama, organizacijama ili institucijama koja se nalaze na listi sankcija prema odredbama Europske Zajednice odnosno Europske Unije ili SAD izvoznim propisima,
 5. zabranjena poslovanja s klijentima iz zemalja pod embargom,
 6. poslovanja za koja nema potrebnih dozvola,
 7. poslovanja koja mogu imati veze s ABC oružjem i vojnom uporabom;
 8. izdaja ili priskrbljivanje poslovnih i pogonskih tajni kao i nedozvoljena prodaja dokumenata, 
 9. povrede nacionalnog i europskog zakona o tržišnom natjecanju i kartelnog prava. 
 10. U slučaju povrede obveza iz točke 12.1 druga ugovorna strana može izvanredno otkazati ugovor. 
 11. U slučaju povrede obveza iz točke 12.1 jedna ugovorna strana može drugu ugovornu stranu, koja je povrijedila obveze, isključiti iz budućih poslova.

 XIII. Korištenje softvera

Ukoliko softver čini dio isporuke, Kupcu se daje neisključivo pravo korištenja isporučenog softvera zajedno s dokumentacijom. Softver se prepušta na korištenje na za to predviđenom predmetu isporuke. Nije dozvoljeno korištenje softvera na više od jednom sustavu.

Kupac se obvezuje da neće brisati informacije o proizvođaču, naročito Copyright napomene, niti će ih mijenjati bez prethodnog izričitog dopuštenja Prodavatelja. 

Sva ostala prava na softver i dokumentaciju, uključujući i kopije, ostaju pridržana Prodavatelju odnosno isporučitelju softvera. Ustupanje podlicenci nije dozvoljeno.

XIV. Važeći zakon, nadležni sud i ostale odredbe 

 1. Za ugovore koje Prodavatelj zaključi u obavljanju svoje djelatnosti isključivo je mjerodavno pravo Republike Hrvatske. Za tumačenje ugovora uključujući i ove Opće uvjete mjerodavna je isključivo verzija na hrvatskom jeziku.
 2. Za sve trenutne i buduće zahtjeve iz poslovnog odnosa s trgovcima uključujući i potraživanja mjenica i čekova, kao i za sve eventualne sporove koje bi mogli proizaći iz odnosa Prodavatelj i Kupca nadležan je sud Republike Hrvatske prema sjedištu Prodavatelja.
 3. Mjesto izvršenja je sjedište Prodavatelja.
 4. Ako je neka odredba ovih Općih uvjeta ništetna, to ne utječe na valjanost Ugovora i ostalih odredbi ovih Općih uvjeta. Kao zamjena za ništavnu odredbu potrebno je naći odgovarajuću odredbu propisa koja regulira navedeno pitanje.
 5. Prodavatelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja.

 Izdanje 03_2022

Datum objave: 29.03.2022.